วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

วิทยฐานะตามเกณฑ์PA

Learn More
...
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ผอ ชยพล คชขันธ์ (PA Support Team)
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

รวมคู่มือ หนังสือราชการ PA
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
[View]
2
ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ฯ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ขอขอบคุณทางสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ฟังเสียง View
4
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 2566 View
6
ประกาศผลการปฏิบัติงานดีเด่น View
8
8 ข้อสรุปสำหรับการสอนเพื่ออัดคลิป ดร.เชษฐา ค้าคล่อง View
10
PA สู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน ครูโสธญา แสนเมือง สพป.ขอนแก่น View
12
ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล View
14
การพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. View
16
ว23 /2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View
18
คู่มือระบบ DPA ฟังก์ชันการทางานในระบบ DPA View
20
คู่มือ ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา View
22
คู่มือ ว9 ครู View
24
ว31.2565 กำหนดรายวิชา View
Total 12 Record : 1 Page : 1
รวมคำถาม
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
[View]
2
ผอ สพท แต่งตั้งข้าราชการบำนาญ ไม่ได้ View
4
Q&A รวมคำถาม 1 View
Total 2 Record : 1 Page : 1
รวม infographic PA
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
[View]
2
การสอนใน 50 นาที View
4
การยื่นขอเลื่อนวิทฐานะ ยื่นภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูสายบัว View
6
การบันทึกผลคะแนน PA3 สิ้นสุดวันไหน ครูสายบัว View
8
ครูเกษียณ ต.ค โรงเรียนจำหน่ายออกได้เลย ครูสายบัว View
10
8 รูปแบบการสอน Active Learning View
12
กรรมการประเมิน PA เป็นใครบ้าง View
14
การยื่นในระบบ DPA ภาคเรียนละครั้ง เพจครูภู View
16
การกรอก ผิดพลาดในระบบ นับวันกด Submit ครูสายบัว View
18
ผลลัพธ์ที่เกิดจาการสอน 3 file ดร.เชษฐา ค้าคล่อง View
20
ผลลัพธ์ที่เกิดจาการสอน ดร.เชษฐา ค้าคล่อง View
22
การอบรมก่อนแต่งตั้ง ไม่ต้องอบรม ครูสายบัว View
24
ขนาดไฟล์ VDO ก.ค.ศ ตอบ View
26
เอกสารแนบคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA ครูสายบัว View
28
การเขียนแผนและการอัดคลิปการสอน View
30
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังแต่ละวิทยฐานะ View
32
การลดเวลาการทำวิทยะฐานะ ว4 / 2564 View
Total 16 Record : 1 Page : 1