เข้ารับการอบรมผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ รุ่นที่ 1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตราฐาน สสวท ด้วยระบบ จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง 16 มิถุนายน 2564 จำนวนรูป 2 รูป
คณะ ICT อบรม live zoom จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง 29 กรกฏาคม 2564 จำนวนรูป 3 รูป
วิทยากรอบรมลูกเสือสามัญ ( BTC) จำนวนเข้าชม 256 ครั้ง 27 ธันวาคม 2563 จำนวนรูป 4 รูป
วิทยากร อบรมครูผู้ช่วย รุ่นที่1/2564 รายวิชาการใช้ทักษะภาษาและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการสอน จำนวนเข้าชม 259 ครั้ง 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวนรูป 4 รูป
ทำหน้าที่วิทยากร อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนแต่งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวนเข้าชม 293 ครั้ง 3 กันยายน 2563 จำนวนรูป 3 รูป
(8 กันยายน 2563) ร่วมอบรมการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา ด้วยกระบวนการคิด Design Thinki จำนวนเข้าชม 283 ครั้ง 8 กันยายน 2563 จำนวนรูป 0 รูป