วิทยากรอบรมลูกเสือสามัญ ( BTC) จำนวนเข้าชม 199 ครั้ง 27 ธันวาคม 2563 จำนวนรูป 4 รูป
วิทยากร อบรมครูผู้ช่วย รุ่นที่1/2564 รายวิชาการใช้ทักษะภาษาและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการสอน จำนวนเข้าชม 201 ครั้ง 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวนรูป 4 รูป
ทำหน้าที่วิทยากร อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนแต่งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวนเข้าชม 261 ครั้ง 3 กันยายน 2563 จำนวนรูป 3 รูป
(8 กันยายน 2563) ร่วมอบรมการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา ด้วยกระบวนการคิด Design Thinki จำนวนเข้าชม 251 ครั้ง 8 กันยายน 2563 จำนวนรูป 0 รูป