ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และุการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ โดยโรงเรียนวัดตะเฆ่ฯได้รับรางว จำนวนเข้าชม 652 ครั้ง 30 กันยายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลม่วงงามร่วมกิจกรรมแปรอักษร เนื่องในวันคล้ายวันสวร จำนวนเข้าชม 335 ครั้ง 13 ตุลาคม 2560 จำนวนรูป 0 รูป
โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทงโดยให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ จำนวนเข้าชม 342 ครั้ง 3 พฤศจิกายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป
ลุ่มนิสิตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ มอบของขวัญและมอบหนังสือเข้าห้ จำนวนเข้าชม 357 ครั้ง 8 พฤศจิกายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ จำนวนเข้าชม 210 ครั้ง 9 พฤศจิกายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป
โรงเรียนประกาศ Kick off นับถอยหลังสู่การประเมินผลการอ่านออกเขียนในชั้นป.๑ การสอบ NT ป.๓ และการสอบ O-Net ในชั้นป.๖ เพื่อใ จำนวนเข้าชม 203 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาแทปไลน์ โดยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัด (แทปไลน์) ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง 23 มิถุนายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป
นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคไข้เลือดออก จำนวนเข้าชม 203 ครั้ง 26 มิถุนายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป
กิจกรรมวันสุนทรภู่ จำนวนเข้าชม 214 ครั้ง 26 มิถุนายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป