: การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 
ภาพก่อนทำ