O-Net Online

 
ค้นหานักเรียน :

มีนักเรียน 5 คน

แสดงข้อมูลนักเรียน
ลำดับ
รายชื่อ-สกุล ชั้น
เข้าสอบ
1
เด็กหญิงวาสนา อินทร์ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าสอบ
2
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ แก้วเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าสอบ
3
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าสอบ
4
เด็กชายอัครพนธ์ มั่นยวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าสอบ
5
เด็กชายเฉลิมราช นันทปักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าสอบ