แบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ ป. 6 20 คำ

 


ข้อ 1. Big

ถูก
ผิดข้อ 2. He

ถูก
ผิดข้อ 3. Day

ถูก
ผิดข้อ 4. She

ถูก
ผิดข้อ 5. Me

ถูก
ผิดข้อ 6. play

ถูก
ผิดข้อ 7. And

ถูก
ผิดข้อ 8. shirt

ถูก
ผิดข้อ 9. Around

ถูก
ผิดข้อ 10. Number

ถูก
ผิดข้อ 11. do

ถูก
ผิดข้อ 12. each

ถูก
ผิดข้อ 13. water

ถูก
ผิดข้อ 14. chairs

ถูก
ผิดข้อ 15. Draw

ถูก
ผิดข้อ 16. New

ถูก
ผิดข้อ 17. Swim

ถูก
ผิดข้อ 18. face

ถูก
ผิดข้อ 19. water

ถูก
ผิดข้อ 20. hair

ถูก
ผิด


รหัส std 159