ข้อมูลนักเรียน การเรียนทางไกล ช่วงทดลอง 18 พ.ค - 30 มิ.ย 63

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)

 
แสดงข้อมูลนักเรียน มีนักเรียน 44 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 5 คน ชั้นอนุบาล 2 = 3 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = 6 คน ชั้นอนุบาล 3 = 9 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = 3 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = 4 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = 10 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = 4 คน
สรุปข้อมูลรายบุคคล
สรุปนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ (Notebook) 5 คน / ไม่มีคอมพิวเตอร์ (Notebook) 39 คน
สรุปนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ (PC) 3 คน / ไม่มีคอมพิวเตอร์ (PC) 41 คน
สรุปนักเรียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 38 คน / ไม่เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 6 คน
สรุปบ้านมีทีวี 43 คน / ไม่มีทีวี 1 คน
สรุปบ้านมีดาวเทียม 11 คน / ไม่มีดาวเทียม 33 คน
นักเรียนเรียนผ่านระบบ มือถือ 30 คน / โทรทัศน์ 5 คน / คอมพิวเตอร์ 8 คน แทปเลต 1 คน
นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนทางไกลจากอุปกรณ์ต่างๆ มาก 8 คน / ปานกลาง 11 คน / น้อย 5 คน / ไม่พร้อม 1 คน