ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
ของบประมาณสนับสนุนอบต.ห้องคอมพิวเตอร์ 2564 งานงบประมาณ View
4
การสรุปโครงการรรชุมชนหนองโนใต้2563 งานงบประมาณ View
6
จัดทำรายงานการประเมินตนเองsar 2563 งานงบประมาณ View
8
คำสั่งมอบหมายแผนปฏิบัติการโรงเรียน2564 งานงบประมาณ View
10
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ IC3 งานงบประมาณ View
12
ประกาศผลความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Obec Awards ครั้งที่ 10 2563 สพปสระบุรี เขต 1 วิชาการ View
14
คำสั่งสภานักเรียน63หนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
16
รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน63อบต.หนองโน งานงบประมาณ View
18
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วิชาการ View
20
ระเบียบ2563การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
22
ระเบียบ2562การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
24
ระเบียบการลา งานบริหารบุคคล View
26
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณ View
28
การบริหารงานเชิงกลยุทธิ์ วิชาการ View
30
IQA 2019 คู่มือ งานบริหารงานทั่วไป View
32
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2560 58/2560 งานบริหารบุคคล View
34
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวน PLC 51/2560 งานบริหารบุคคล View
36
แต่งตั้งคณะครูประจำชั้น / ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 38/2560 งานบริหารบุคคล View
38
โครงการบรรพชาอุปสมทบทำดีเพื่อพ่อ ประเมินผอ 1 ปี View
40
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประเมินผอ 1 ปี View

Total 72 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
7
เมื่อวาน
7
เดือนนี้
110
เดือนที่แล้ว Month
185
Year
295