เพิ่มข้อสอบ ปลายภาค
ข้อสอบ :
ชั้น
วิชาสอบ
ภาคเรียนที่
ตัวเลือกที่ 1 :
ตัวเลือกที่ 2 :
ตัวเลือกที่ 3 :
ตัวเลือกที่ 4 :
คำตอบ :
รูปภาพ